Архіви

 • Особистісні та ситуативні детермінанти благополуччя особистості в сучасних умовах життєдіяльності: кол. монографія

  ISBN 978-617-7721-64-1
  У монографії представлено результати науково-дослідницької роботи авторського колективу викладачів кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса з метою аналізу соціальнопсихологічних умов та детермінант, що визначають психологічне благополуччя особистості. Викладено результати емпіричних досліджень, спрямованих на вивчення феномену благополуччя особистості, які дають можливість стверджувати, що психологічне благополуччя є динамічним процесом, який взаємопов’язаний з психологічним здоров’ям особистості.
  Монографія може становити інтерес для психологів, які працюють в закладах освіти, охорони здоров’я, організаціях, військових психологів, для керівників та науковців в галузі психології психічного здоров’я, зокрема аспірантів спеціальності 053 «Психологія», й усіх, хто цікавиться проблемою психічного здоров’я та благополуччя особистості.

 • Novel frontiers in materials science: innovative components for next-generation superconductor technologies

  ISBN 978-966-999-321-2

  Recognizing the increasing importance of materials science in future device technologies, two Ukrainian universities, Vasyl’ Stus Donetsk National University and Kyiv Academic University initiated a series of annual collections of reviews and original papers reflecting the state of the art in understanding and monitoring the properties of some important materials classes. The monographs will cover a complete spectrum of related research, including fundamental principles, theoretical and experimental breakthroughs, design and applications of novel components for next-generation hardware. The goal of this monograph is to present the concepts, theoretical and practical aspects of the components important for the superconductor electronics progress, in particular, amorphous and high-temperature superconductors and hybrid composites formed by materials with different electronic orderings. Both the original results obtained by the authors and the literature data are discussed, which makes it possible to obtain quite a complete picture of the state of affairs in the discussed areas of materials science.
  For researchers working in the field of solid-state physics, PhD and master’s students at physical faculties of universities and academic institutions.

 • Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи

  Монографію присвячено дослідженню шляхів реформування правової системи з використанням інтегративного потенціалу правосвідомості. Актуальність теми обумовлено кризовими явищами в українському суспільстві та пошуком шляхів позитивних трансформацій правової реальності.

 • Трансформація соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку

  У монографії досліджені процеси структурної трансформації моделей розвитку соціально-економічних систем та розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування механізмів відповідності даного процесу викликам глобального сталого розвитку.

 • Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища

  Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі.

 • Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики: колективна монографія

  Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам захисту прав та інтересів учасників майнових відносин. Проаналізовано поняття захисту прав, механізму захисту прав, види способів захисту прав та інтересів, стандарти та процесуальні гарантії судового захисту майнових прав та інтересів. Досліджено стан та перспективи розвитку законодавства України про захист майнових прав і інтересів. 

 • Нуклеофильное раскрытие оксиранового цикла в присутствии органических оснований. Реакционная способность.

  Систематизовано дані щодо впливу природи нуклеофільного реагенту, каталізатора, структурно-температурних факторів на перебіг реакції розкриття оксиранового циклу. Особливу увагу приділено кислотноосновним взаємодіям в реакційній системі, а також можливості взаємодії між оксираном та основою.
  Для науковців, викладачів, аспірантів та магістрів, які працюють у галузі дослідження механізмів та реакційної здатності епоксидних сполук, а також студентів, які поглиблено цікавляться здобутками сучасної фізикоорганічної хімії.

 • Радикали і хемілюмінесценція у реакціях фенолів з киснем у воді

  У монографії розглянуто механізми утворення і загибелі радикалів у взаємодіях фенольних сполук та їх похідних з молекулярним киснем у водних і водно-органічних середовищах. Проаналізовано термодинаміку окисновідновних перетворень реактантів та шляхи виникнення хемілюмінесценції у цих процесах, включаючи реакції протон-спряженого переносу електрона (Proton-coupled electron transfer (PCET)). Особлива увага приділена специфічним методам експериментального вивчення радикальних реакцій окиснення та їх інгібування. 

 • Полімери на основі фторакрилатів.

  Наведені аспекти взаємодії фторованих та вінільних мономерів, можливі утворення гомо- та гетероасоціатів, їх вплив на реакцію кополімеризації, Описана кінетична схема радикальної кополімеризації, особливості реакції для фторакрилатів і вінільних мономерів, представлені константи кополімеризації для ряду бінарних систем. Розглянуто фізичні властивості фторованих кополімерів та галузі їх використання.

 • Взаємовідносини влади та опозиції в державах Вишеградської групи.

  У монографії проаналізовано взаємовідносини влади та опозиції в країнах Вишеградської групи в контексті процесів демократизації. Обґрунтовано роль опозиції в перехідних демократіях. Значна увага приділена теоретикометодологічним підходам дослідження взаємовідносин влади та опозиції в контексті протікання суспільно-політичних процесів в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині. Відображено утворення політичних партій, опозиційних організацій та рухів, формування представницьких та інших демократичних інститутів через призму дихотомії «влада – опозиція». Адресовано науковцям, викладачам, студентам, представникам влади, фахівцям-практикам у сфері дослідження демократії, політичної опозиції.
 • Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика.

  Монографію присвячено дослідженню проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин.

 • Структурні деформації на світових фінансових ринках після 90-х років ХХ століття.

  Монографію присвячено методології та методикам кількісного розрахунку системних взаємозв’язків між факторними, товарними і фінансовими ринками, особливо, для побудови відповідних економікоматематичних моделей. Надано рекомендації практичного застосування таких моделей в аналізі вітчизняних та світових фондових ринків. Проведений факторний аналіз взаємозв’язку між сегментами фондових ринків, їх залежності, зокрема, від геополітичних та безпекових чинників.
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного міжнародного економічного розвитку.
 • Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні.

  У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. 

 • Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у сфері страхування.

  Монографію присвячено актуальним проблемам правового регулювання посередницької діяльності у сфері страхування. Розкрито інституційні засади посередницької діяльності у сфері страхування як виду господарської діяльності. Представлена господарсько-правова характеристика посередницької діяльності у сфері страхування. Проаналізовано види посередницької діяльності у сфері страхування, а саме агентська діяльність та брокерська діяльність.

 • Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права.

  Колективна монографія підготовлена в рамках ініціативної науково-дослідної роботи юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса у 2018–2019 рр. на тему «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (номер держреєстрації 0118U003140 шифр 3-І/12.0-44). Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історикоправового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

 • Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах.

  У монографії проведено зіставне дослідження привативних дієслів у сучасній англійській та українській мовах. Створено модель зіставного опису семантики привативних дієслів у неблизькоспоріднених мовах, яка зокрема враховує актантну структуру, словотвірну будову і стилістичну маркованість досліджуваних лексичних одиниць.
  Для науковців, аспірантів та магістрантів, які працюють у галузі зіставного та типологічного мовознавства.

 • Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика.

  Розглянуто теоретичні засади дослідження інтелектуальних активів у структурі людського потенціалу. Розкрито теоретико-методологічні основи розвитку національної інноваційної системи та значення інтелектуальних активів людського потенціалу. Обґрунтовано методологічні підходи до оцінювання інтелектуальних активів людського потенціалу в національній інноваційній системі. Визначено основні тенденції та чинники формування і використання інтелектуальних активів людського потенціалу, основних підсистем національної інноваційної системи.

 • Конструювання політичної реальності України.

  У монографії проаналізовано політичні процеси України періоду незалежності через призму стратегічних рішень і практик політичних інститутів, що формували офіційний дискурс держави. Автентичні цінності, національні інтереси, ідентичність українців, історична пам’ять народу розглядаються як наслідки владного дискурсу, що конструює реальність за допомогою символічних текстів. Презентовано авторський погляд на конструювання української реальності через приховані дискурсні стратегії влади та інституційні практики. Адресовано науковцям, викладачам, студентам, представникам влади, фахівцям-практикам у сфері публічної політики, комунікативістики, виборчих технологій та роботи з текстами.
 • Комплексообразование в растворе и периодичность термодинамических характеристик поливольфрамолантанидатов

  В монографии систематизирован материал по строению и получению акваполиволь-фрамолантанидатов с лакунарными анионами Кеггина, Уэллса–Доусона, Пикока–Уикли. Проанализированы результаты исследования состояния ионов LnW10O369– (Ln = La, Pr, Sm, Gd, Tb, Er, Yb, Lu) и расчета термодинамических характеристик гетерополианионов HnLnW10O36(9–n)– и HmLnW5O18(3–m)–, показана периодичность в изменении их свойств.

  Для научных сотрудников, аспирантов и магистрантов химических факультетов уни-верситетов и научно-исследовательских институтов, работающих в области химии d- и f-элементов.

 • Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку

  У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження глобальної системи фінансування сталого розвитку, досліджено інституціональне забезпечення реалізації програм сталого розвитку, розкрито системні засади та особливості фінансування сталого розвитку державами світу, оцінено національні політики фінансування програм сталого розвитку високорозвинених країн, визначено напрями удосконалення механізмів фінансування сталого розвитку України. Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 • Гібридна війна: in verbo et in praxi. - Вінниця:«Нілан-ЛТД», 2017.

  На початку ХХІ століття у військовій науці з’являється концепція гібридних війн, що описує новітню війну як комбінацію конвенційних, іррегулярних й асиметричних засобів, які включають постійну маніпуляцію політичним та ідеологічним конфліктом, а також залучення сил спеціальних операцій і конвенційних збройних сил, агентів розвідки, політичних провокаторів, представників медіа. Застосовуються у таких війнах й економічний шантаж, кібератаки, проксі-сервери і сурогати, пара-військові, терористичні і кримінальні елементи тощо. Українські та польські автори аналізують різноманітні аспекти сучасних гібридних війн, інтерпретуючи смисли інформаційного протистояння з акцентом на гібридній агресії Росії проти України.
 • Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики.

  Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України. Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
 • Транснаціоналізація світової економіки: інноваційний аспект.

  В монографії розглянуто основні напрямки транснаціоналізації в контексті інноваційного розвитку світової економіки. Послідовно досліджено трансформацію транснаціоналізацію економічної діяльності на сучасному етапі світогосподарського розвитку; проаналізовано системну складову інноваційного розвитку світової економіки; розкрито зміст транснаціоналізації світової економіки в контексті активізації інноваційних зрушень. Книгу адресовано науковцям і викладачам, фахівцям в області міжнародної економіки, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Джерелознавчий дискурс історії радянського Руху Опору (1941–1945 рр.).

  Монографію присвячено джерелознавчому аспекту партизанського та підпільного руху на території України в 1941–1945 роках. З’ясовано питання пошуку, виявлення, опрацювання та використання історичних джерел, сформульовано методики їх аналізу й класифікації, висвітлено процеси формування джерельного масиву та визначення його інформативності. Розглянуто та структуровано масив письмових джерел з історії партизанського та підпільного руху. Досліджено методики аналізу ретроспективних видів історичного джерела, що відображають процеси та явища років війни в динаміці. 

1-25 з 26