Архіви

 • Нуклеофильное раскрытие оксиранового цикла в присутствии органических оснований. Реакционная способность.

  Систематизовано дані щодо впливу природи нуклеофільного реагенту, каталізатора, структурно-температурних факторів на перебіг реакції розкриття оксиранового циклу. Особливу увагу приділено кислотноосновним взаємодіям в реакційній системі, а також можливості взаємодії між оксираном та основою.

  Для науковців, викладачів, аспірантів та магістрів, які працюють у галузі дослідження механізмів та реакційної здатності епоксидних сполук, а також студентів, які поглиблено цікавляться здобутками сучасної фізикоорганічної хімії.

 • Радикали і хемілюмінесценція у реакціях фенолів з киснем у воді

  У монографії розглянуто механізми утворення і загибелі радикалів у взаємодіях фенольних сполук та їх похідних з молекулярним киснем у водних і водно-органічних середовищах. Проаналізовано термодинаміку окисновідновних перетворень реактантів та шляхи виникнення хемілюмінесценції у цих процесах, включаючи реакції протон-спряженого переносу електрона (Proton-coupled electron transfer (PCET)). Особлива увага приділена специфічним методам експериментального вивчення радикальних реакцій окиснення та їх інгібування. Монографія призначена для спеціалістів в області процесів окиснення органічних сполук, хімічної кінетики радикально-ланцюгових процесів, хемілюмінесценції, органічної і фізичної хімії, хімії полімерів і матеріалів. Вона буде корисною для студентів і аспірантів, як додатковий матеріал при вивченні спецкурсів з радикальних реакцій антиоксидантів, у зокрема і в клітинах аеробів, хімії інгібіторів окисних реакцій.

 • Полімери на основі фторакрилатів.

  Наведені аспекти взаємодії фторованих та вінільних мономерів, можливі утворення гомо- та гетероасоціатів, їх вплив на реакцію кополімеризації, Описана кінетична схема радикальної кополімеризації, особливості реакції для фторакрилатів і вінільних мономерів, представлені константи кополімеризації для ряду бінарних систем. Розглянуто фізичні властивості фторованих кополімерів та галузі їх використання.

 • Взаємовідносини влади та опозиції в державах Вишеградської групи.

  У монографії проаналізовано взаємовідносини влади та опозиції в країнах Вишеградської групи в контексті процесів демократизації. Обґрунтовано роль опозиції в перехідних демократіях. Значна увага приділена теоретикометодологічним підходам дослідження взаємовідносин влади та опозиції в контексті протікання суспільно-політичних процесів в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині. Відображено утворення політичних партій, опозиційних організацій та рухів, формування представницьких та інших демократичних інститутів через призму дихотомії «влада – опозиція». Адресовано науковцям, викладачам, студентам, представникам влади, фахівцям-практикам у сфері дослідження демократії, політичної опозиції.
 • Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика.

  Монографію присвячено дослідженню проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин.

 • Структурні деформації на світових фінансових ринках після 90-х років ХХ століття.

  Монографію присвячено методології та методикам кількісного розрахунку системних взаємозв’язків між факторними, товарними і фінансовими ринками, особливо, для побудови відповідних економікоматематичних моделей. Надано рекомендації практичного застосування таких моделей в аналізі вітчизняних та світових фондових ринків. Проведений факторний аналіз взаємозв’язку між сегментами фондових ринків, їх залежності, зокрема, від геополітичних та безпекових чинників.
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного міжнародного економічного розвитку.
 • Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні.

  У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. Висвітлено інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави, процеси формування державної політики у сфері культури в сучасній Україні, процеси формування та просування локальних та глобальних брендів та брендинг території в контексті формування нового світового порядку. Здійснено аналіз інститутів місцевого самоврядування, бюджетної політики та формування публічної політики в Україні.

  Монографія становить інтерес для вчених, викладачів, політиків, державних службовців, студентів та усіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами у світі та Україні.

 • Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права.

  Колективна монографія підготовлена в рамках ініціативної науково-дослідної роботи юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса у 2018–2019 рр. на тему «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (номер держреєстрації 0118U003140 шифр 3-І/12.0-44). Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історикоправового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

  При публікації максимально збережено орфографію, пунктуацію та стилістику авторів. За зміст та достовірність наведених фактів відповідальність несуть автори.

  Дослідження адресовано здобувачам вищої освіти, правникам та спеціалістам у галузі права, всім, хто цікавиться проблематикою сталого розвитку держави і права.

 • Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах.

  У монографії проведено зіставне дослідження привативних дієслів у сучасній англійській та українській мовах. Створено модель зіставного опису семантики привативних дієслів у неблизькоспоріднених мовах, яка зокрема враховує актантну структуру, словотвірну будову і стилістичну маркованість досліджуваних лексичних одиниць.

  Запропонована класифікація привативних дієслів виконана з урахуванням предикатної та аргументної інформації. Простежено взаємозв’язок між стилістичною маркованістю одиниць дослідження у зіставлюваних мовах та їх належністю до певних лексико-семантичних груп. Виявлено найбільш продуктивні моделі словотворення привативних дієслів англійської та української мов та типові смисли, які вони виражають. Проаналізовано особливості актантної структури досліджуваних дієслів установлено співвідношення між їхньою семантикою і морфологічною будовою та заповненням позицій суб’єкта й об’єкта посесивності в реченні.

  Для науковців, аспірантів та магістрантів, які працюють у галузі зіставного та типологічного мовознавства.

 • Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика.

  Розглянуто теоретичні засади дослідження інтелектуальних активів у структурі людського потенціалу. Розкрито теоретико-методологічні основи розвитку національної інноваційної системи та значення інтелектуальних активів людського потенціалу. Обґрунтовано методологічні підходи до оцінювання інтелектуальних активів людського потенціалу в національній інноваційній системі. Визначено основні тенденції та чинники формування і використання інтелектуальних активів людського потенціалу, основних підсистем національної інноваційної системи.

  Запропоновано обґрунтовані вектори розвитку людського потенціалу в Україні на основі комерціалізації інновацій.

  Призначено для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів.

 • Конструювання політичної реальності України.

  У монографії проаналізовано політичні процеси України періоду незалежності через призму стратегічних рішень і практик політичних інститутів, що формували офіційний дискурс держави. Автентичні цінності, національні інтереси, ідентичність українців, історична пам’ять народу розглядаються як наслідки владного дискурсу, що конструює реальність за допомогою символічних текстів. Презентовано авторський погляд на конструювання української реальності через приховані дискурсні стратегії влади та інституційні практики. Адресовано науковцям, викладачам, студентам, представникам влади, фахівцям-практикам у сфері публічної політики, комунікативістики, виборчих технологій та роботи з текстами.
 • Комплексообразование в растворе и периодичность термодинамических характеристик поливольфрамолантанидатов

  В монографии систематизирован материал по строению и получению акваполиволь-фрамолантанидатов с лакунарными анионами Кеггина, Уэллса–Доусона, Пикока–Уикли. Проанализированы результаты исследования состояния ионов LnW10O369– (Ln = La, Pr, Sm, Gd, Tb, Er, Yb, Lu) и расчета термодинамических характеристик гетерополианионов HnLnW10O36(9–n)– и HmLnW5O18(3–m)–, показана периодичность в изменении их свойств.

  Для научных сотрудников, аспирантов и магистрантов химических факультетов уни-верситетов и научно-исследовательских институтов, работающих в области химии d- и f-элементов.

 • Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку

  У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження глобальної системи фінансування сталого розвитку, досліджено інституціональне забезпечення реалізації програм сталого розвитку, розкрито системні засади та особливості фінансування сталого розвитку державами світу, оцінено національні політики фінансування програм сталого розвитку високорозвинених країн, визначено напрями удосконалення механізмів фінансування сталого розвитку України. Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 • Гібридна війна: in verbo et in praxi. - Вінниця:«Нілан-ЛТД», 2017.

  На початку ХХІ століття у військовій науці з’являється концепція гібридних війн, що описує новітню війну як комбінацію конвенційних, іррегулярних й асиметричних засобів, які включають постійну маніпуляцію політичним та ідеологічним конфліктом, а також залучення сил спеціальних операцій і конвенційних збройних сил, агентів розвідки, політичних провокаторів, представників медіа. Застосовуються у таких війнах й економічний шантаж, кібератаки, проксі-сервери і сурогати, пара-військові, терористичні і кримінальні елементи тощо. Українські та польські автори аналізують різноманітні аспекти сучасних гібридних війн, інтерпретуючи смисли інформаційного протистояння з акцентом на гібридній агресії Росії проти України.
 • Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики.

  Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України. Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
 • Транснаціоналізація світової економіки: інноваційний аспект.

  В монографії розглянуто основні напрямки транснаціоналізації в контексті інноваційного розвитку світової економіки. Послідовно досліджено трансформацію транснаціоналізацію економічної діяльності на сучасному етапі світогосподарського розвитку; проаналізовано системну складову інноваційного розвитку світової економіки; розкрито зміст транснаціоналізації світової економіки в контексті активізації інноваційних зрушень. Книгу адресовано науковцям і викладачам, фахівцям в області міжнародної економіки, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Джерелознавчий дискурс історії радянського Руху Опору (1941–1945 рр.).

  Монографію присвячено джерелознавчому аспекту партизанського та підпільного руху на території України в 1941–1945 роках. З’ясовано питання пошуку, виявлення, опрацювання та використання історичних джерел, сформульовано методики їх аналізу й класифікації, висвітлено процеси формування джерельного масиву та визначення його інформативності. Розглянуто та структуровано масив письмових джерел з історії партизанського та підпільного руху. Досліджено методики аналізу ретроспективних видів історичного джерела, що відображають процеси та явища років війни в динаміці. Видання розраховане на джерелознавців та істориків радянського партизанського і підпільного руху 1941–1945 років Другої світової війни, викладачів, аспірантів, студентів та широке коло зацікавлених.
 • Традиціоналістський конструкт українського соціуму

  Монографію присвячено філософському аналізу традиціоналістських основ українського соціуму. Зміст наукового видання відповідає об’єктивним потребам розвитку наукового знання про концепт традиціоналізму та є теоретичною базою для подальшого поглибленого вивчення його впливу на формування соціальних аспектів реальності. Сформульовані теоретичні узагальнення формують методологічну основу для об’єктивної оцінки традиціоналістських аспектів соціальної реальності в добу постіндустріального суспільства. Головні положення наукової монографії покликані сприяти теоретико-методологічній підготовці курсів з філософських дисциплін і допомогти науковому дослідженню функціонування традиціоналістських елементів організації суспільства, трансформації сучасного українського суспільства, сучасного світоустрою. Видання орієнтоване на наукову спільноту, викладачів, аспірантів, студентів та широке коло зацікавлених.